Talerstol

Click "Enter" to submit the form.

Wypowiedzi sprzeczne z prawem

Niektóre wypowiedzi choć nieetyczne i nacechowane nienawiścią, w świetle prawa są wypowiedziami dopuszczalnymi. Za inne z kolei osoba może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Większość ograniczeń dotycząca tego co można, a czego nie można powiedzieć odnosi się do strefy publicznej. Politycy norweskiej prawicy i lewicy zgadzają się w tym, że wypowiedzi nacechowane nienawiścią oraz groźby powinny być regulowane prawnie. Uzasadnia się to tym, że mowa nienawiści i groźby uderzają w zasadę równości i mogą zaskutkować wycofaniem się niektórych obywateli z demokratycznej debaty. Pamiętać należy, że organy ścigania nie mogą jednak „powstrzymać” wypowiedzi, a takowa może być uznana za sprzeczną z prawem tylko po przedstawieniu jej na forum publicznym.

Czym jest mowa nienawiści?

Nie każda wypowiedź posiadająca znamiona nienawiści jest takową w świetle prawa. Wypowiedź może być nacechowana hejtem, a mimo to nie podlegać karze. Poniżej omawiamy paragraf 185 kodeksu karnego (często określany mianem ”rasismeparagraf”) oraz groźby karalne.

Norweski Kodek Karny za mowę nienawiści uznaje wypowiedź, w której stosuje się groźby i/lub wyśmiewa się inne osoby ze względu na faktyczny lub domniemany:

1Kolor skóry, narodowe lub etniczne pochodzenie

2Religię lub światopogląd

3Orientację seksualną

4ekspresję płciową

5Inwalidztwo

6Wypowiedź, propagującą

nienawiść, prześladowanie lub pogardę wobec kogoś ze względu na wyżej wymienione czynniki.  

Prawo stanowi, że nie ma znaczenia, czy pokrzywdzony faktycznie należy do grupy dyskryminowanej, o ile osoba dopuszczająca się mowy nienawiści wierzy, że adresat częścią takiej grupy jest.

Analiza wielu wyroków sądowych odnoszących się do mowy nienawiści, pozwala zauważyć, że ocena wypowiedzi o politycznej treści i formułowanych w kontekście politycznym, przysparza więcej trudności.

I tak na przykład, członek skrajnie anty-imigranckiej i antyislamskiej organizacji zostanie uznany niewinnym szerzenia nienawistnych wypowiedzi wymierzonych w muzułmanów podczas manifestacji pod norweskim parlamentem, ponieważ takowe wypowiedzi zostały sformułowane na arenie politycznej i odnosiły się do norweskiej polityki migracyjnej.

W wielu wyrokach podkreślano, że przy rozważaniu co uznać za mowę nienawiści w świetle prawa, pod uwagę należy brać nie tylko sposób wybrzmiewania danej wypowiedzi, ale także czego ta wypowiedź dotyczy. Ma to na celu zabezpieczenie przed sytuacją, w której to dialekt, pochodzenie społeczne czy poziom wykształcenia czyniłyby pewne osoby bardziej podatnymi na skazujący z paragrafu 185 wyrok sądu.

Groźby

Za groźbę uznaje się zapowiedź popełnienia przestępstwa na szkodę zagrożonego. Pojęcie i zakres gróźb regulowany jest przez norweski kodeks karny, paragraf 115, 117, 263 oraz 264. Groźba może przyjąć formę groźby werbalnej lub groźby naruszenia nietykalności cielesnej.
Podobnie jak w przypadku mowy nienawiści, kodeks karny nie penalizuje wszystkich rodzajów gróźb.

Zgodnie z paragrafem 263, groźba karalna to:

1zapowiedź popełnienia przestępstwa na szkodę zagrożonego

2groźba formułowana bezpośrednio oraz mającą na celu wywołanie obawy jej spełnienia u zagrożonego

3Przedstawiać się w kontekście, który może wywoływać poważny strach

Zatem aby groźba podlegała karze musi ona zawierać zapowiedź popełnienia przestępstwa, np. kradzieży, zabójstwa oraz być skierowana do innej konkretnej osoby lub grupy osób. 

Groźbę karalną musi charakteryzować wiarygodność. U pokrzywdzonego musi zaistnieć uzasadniona obawa, że groźba może zostać zrealizowana. Nie stanowią przestępstwa groźby, które co prawda wywołały u pokrzywdzonego obawę, że zostaną spełnione, ale z kontekstu sytuacyjnego wynikać będzie, że obawa ta jest bezpodstawna. I tak na przykład,
za karalną nie uzna się ustnej groźby, którą jeden z uczestników bijatyki skieruje pod adresem matki drugiego z uczestników starcia. Sytuacja będzie wyglądała jednak inaczej, jeżeli ta sama osoba, dzień po zdarzeniu powtórzy swoja groźbę i przedstawi do tego np. zdjęcie domu matki drugiego z uczestników bijatyki.

Naruszenie prywatności

Wypowiedź mającą na celu ujawnienie prywatnych i/lub poniżających detali z życia osoby, zgodnie z paragrafem 267 kodeksu karnego, podlega karze pozbawienia wolności do jednego roku. 

Ustawodawstwo a egzekwowanie prawa

Przepisy kodeksu karnego określają jasno jakie rodzaje wypowiedzi podlegają karze, niemniej sposób ich egzekwowania wygląda rożnie w praktyce.
I tak na przykład, w sytuacji, gdy ktoś wygłasza hasła nacechowane nienawiścią, policja ma bardzo ograniczone w danym momencie możliwości powstrzymania tej osoby przed szerzeniem jakikolwiek haseł w przyszłości. Wynika to z faktu, że organy ścigania nie mogą wiedzieć, czy jutrzejsza wypowiedź będzie miała znamiona wypowiedzi karalnej. Możliwości interwencji policji są jednak nieco większe w konkretnych przypadkach zagrożenia. Jeżeli istnieje realne ryzyko uszczerbku lub przemocy, policja ma obowiązek interwencji w celu ochrony zagrożonego.

Co zrobić z niedopuszczalnymi wypowiedziami?

We use cookies to remember your preferred language and to collect statistics in order to give you the best experience.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Cookie Policy for Talerstol

This is the Cookie Policy for Talerstol, accessible from talerstol.no What Are Cookies As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or 'break' certain elements of the sites functionality. How We Use Cookies We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use. Disabling Cookies You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies. This Cookies Policy was created with the help of the Cookies Policy Generator. The Cookies We Set
  • Account related cookiesIf you create an account with us then we will use cookies for the management of the signup process and general administration. These cookies will usually be deleted when you log out however in some cases they may remain afterwards to remember your site preferences when logged out.
  • Login related cookiesWe use cookies when you are logged in so that we can remember this fact. This prevents you from having to log in every single time you visit a new page. These cookies are typically removed or cleared when you log out to ensure that you can only access restricted features and areas when logged in.
  • Site preferences cookiesIn order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences.
Third Party Cookies In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.
  • This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.
  • From time to time we test new features and make subtle changes to the way that the site is delivered. When we are still testing new features these cookies may be used to ensure that you receive a consistent experience whilst on the site whilst ensuring we understand which optimisations our users appreciate the most.
  • We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work the following social media sites including; {List the social networks whose features you have integrated with your site?:12}, will set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.
More Information Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren't sure whether you need or not it's usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site. For more general information on cookies, please read the Cookies Policy article. However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods:
  • Email: derjournalno@gmail.com
Save settings
Cookies settings