Talerstol

Click "Enter" to submit the form.

Ulovlige ytringer

Noen ytringer er umoralske, motbydelige og hatske, men fortsatt fullt lovlige. Andre ytringer er ulovlige og de som har fremsatt disse ytringene kan bli straffet gjennom en domstol. De fleste begrensninger om hva man kan si og ikke si dreier seg om hva man kan si i offentligheten, og det er mye høyere terskel for å regulere hva som ytres i privat kommunikasjon. Både høyre og venstresiden i norsk politikk er stort sett enig om at hatefulle ytringer og trusler burde reguleres. Dette begrunnes med at hatefulle ytringer og trusler utfordrer likeverdet, altså at alle borgere er like mye verdt, og at dersom vi tillater alle hatefulle ytringer og trusler vil ulike borgere få ulik tilgang til å delta i den demokratiske debatten. Det som er grunnleggende å huske når vi snakker om ulovlige ytringer er at en ytring eksisterer kun etter at den blir ytret. Det betyr at politiet ikke kan stanse en ytring før den blir fremsagt og at ytringen først blir erklært som straffbar etter at den er lagt frem for offentligheten.

Hva er en hatefull ytring?

Det er viktig å huske at en ytring som er hatefull, ikke alltid kvalifiserer som en hatefull ytring i juridisk forstand. En ytring kan være hatefull, men likevel ikke straffbar. Under vil vi demonstrere hvilke trusler som faktisk kan føre til en dom i en domstol. Dette blir beskrevet i §185 i straffeloven, en paragraf som ofte blir omtalt som “rasismeparagrafen” i media.

Den norske straffeloven definerer en hatefull ytring som en ytring som et uttrykk som truer eller håner noen på bakgrunn av den omtalte sin faktiske eller antatte  

1Hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse

2Religion eller livssyn

3Seksuelle Orientering

4Kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk

5Nedsatte funksjonsevne

6eller, En ytring som fremmer:

En ytring som fremmer hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på bakgrunn av identifisering med grunnlagene som blir nevnt over.

Loven spesifiserer at det er irrelevant om den fornærmede part faktisk tilhører den diskriminerte gruppen eller ikke, så lenge den som ytrer det hatefulle uttrykket genuint har trodd at personen tilhører den diskriminerte gruppen.

Det har blitt gjennomført flere rettssaker som har spesifisert hvordan vi skal forstå begrepet hatefulle ytringer. Utifra dommene ser vi at retten har vanskeligere for å dømme ytringer som har et klart politisk innhold og er fremsagt i en klart politisk kontekst. For eksempel ble en kvinne fra en innvandrings- og islamfiendtlig organisasjon frikjent for svært nedsettende ytringer om muslimer på en demonstrasjon foran stortinget i Oslo, frikjent fra tiltalen om hatefulle ytringer fordi påstanden ble fremmet på en politisk arena, i en politisk kontekst og rettet seg mot norsk innvandringspolitikk. I flere dommer har retten lagt vekt på at det ikke skal være bare hvordan man uttrykker seg, men hva man uttrykker som skal tas med når det vurderes om noe er en hatefull ytring etter loven eller ikke. Dette for å sikre at dialekt, sosial klasse, utdanningsnivå eller språkferdigheter skal gjøre noen mer utsatte for å bli straffet etter §185 enn andre. 

Trusler

En trussel er en ytring eller et uttrykk som er truende og som har potensiale til å forårsake frykt og spenning for personene som blir truet. Trusler er den kommunikasjonsformen som er strengest og oftest regulert i straffeloven, blant annet i paragraf § 115, 117, 263 og 264. Trusler kan være verbale eller fysiske (eller begge deler). I likhet med hatefulle ytringer, er det ikke alle trusler som vil føre til straffansvar. I motsetning til §185, beskytter forbudene mot trusler hele befolkningen.

For at en trussel skal være straffbar må den i følge § 263

1True med å gjennomføre en straffbar handling

2& Rettes direkte mot noen

3& Bli fremsatt i en sammenheng som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

For at en trussel skal være straffbar må trusselen inneholde referanse til en straffbar handling som for eksempel tyveri, vold eller drap. En trussel om at utøveren skal ydmyke offeret på en lovlig måte er således ikke en straffbar trussel. En trussel fra foreldre til barn om at barnet ikke får tilgang på et gode er heller ikke en straffbar trussel. 

For at en trussel skal være straffbar må trusselen inneholde referanse til en straffbar handling som for eksempel tyveri, vold eller drap. En trussel om at utøveren skal ydmyke offeret på en lovlig måte er således ikke en straffbar trussel. En trussel fra foreldre til barn om at barnet ikke får tilgang på et gode er heller ikke en straffbar trussel.

En trussel må også ytres i en slik situasjon og på en slik måte at den er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. En trussel må ha et visst nivå av troverdighet for å være straffbar. Dersom to personer slåss og den ene sier til den andre “hvis du rører meg igjen skal jeg ta moren din” uten å vite noe om familien til den andre er det ikke sikkert at trusselen ville vært straffbar. Dersom personen som truet hadde fremsatt samme trussel dagen etter og lagt ved bilde av huset til moren, ville trusselen sannsynligvis være straffbar. Alt som gjør volden i trusselen mer sannsynlig vil skape en sammenheng som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

Krenking av privatlivets fred

Ytringer som har som formål å eksponere private og/eller nedverdigende detaljer om en person i en offentlig kontekst er rammet av paragraf 267 i straffeloven og kan straffes med inntil 1 års fengsel

Lovverk vs Håndhevelse

Selv om straffeloven legger et grunnlag for å kunne straffe ulovlige ytringer er det noe ulikt hvordan disse lovene blir anvendt og hvem som kan anvende dem.

Dersom noen fremsetter noe som lett kan identifiseres som en hatefull ytring har politiet svært begrenset mulighet for å hindre dem i å fortsette å ytre seg ettersom man ikke kan vite på forhånd at også den neste ytringen vil være straffbar. Politiets muligheter for å gripe inn er litt flere i konkrete trusselsaker. Dersom det er en umiddelbar fare for vold og skade har politiet også plikt til å gripe inn og beskytte den som blir truet. I tilfeller hvor risikoen for vold er lavere eller mindre umiddelbar eller blir mulighetene for politiet til å bryte inn færre.

Hva gjør vi med uakseptable ytringer?

We use cookies to remember your preferred language and to collect statistics in order to give you the best experience.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Cookie Policy for Talerstol

This is the Cookie Policy for Talerstol, accessible from talerstol.no What Are Cookies As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or 'break' certain elements of the sites functionality. How We Use Cookies We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use. Disabling Cookies You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies. This Cookies Policy was created with the help of the Cookies Policy Generator. The Cookies We Set
  • Account related cookiesIf you create an account with us then we will use cookies for the management of the signup process and general administration. These cookies will usually be deleted when you log out however in some cases they may remain afterwards to remember your site preferences when logged out.
  • Login related cookiesWe use cookies when you are logged in so that we can remember this fact. This prevents you from having to log in every single time you visit a new page. These cookies are typically removed or cleared when you log out to ensure that you can only access restricted features and areas when logged in.
  • Site preferences cookiesIn order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences.
Third Party Cookies In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.
  • This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.
  • From time to time we test new features and make subtle changes to the way that the site is delivered. When we are still testing new features these cookies may be used to ensure that you receive a consistent experience whilst on the site whilst ensuring we understand which optimisations our users appreciate the most.
  • We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work the following social media sites including; {List the social networks whose features you have integrated with your site?:12}, will set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.
More Information Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren't sure whether you need or not it's usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site. For more general information on cookies, please read the Cookies Policy article. However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods:
  • Email: derjournalno@gmail.com
Save settings
Cookies settings